Forside Klubben Sailfish18 Forum Marked Nyheder
Love for Dansk Sailfish Klub
1. Foreningens navn er Dansk Sailfish Klub.

2. Foreningens formål er:


- At fremme Sailfishklassens interesser.
- At fremme udveksling af erfaringer mellem medlemmerne.
- At arrangere udflugter og kapsejladser.
- At føre et medlemsregister.

3. Medlemskab har følgende to former:

Almindeligt medlemsskab (A-medlem)
kan opnås af en ejer af en Sailfish trailersejlbåd.

Hvert A-medlem har én stemme på generalforsamlingen. I tilfælde af fælleseje af båden, er det den, som fællesskabet, foreningen eller sammenslutningen, der ejer båden, har udpeget, der må udøve stemmeretten.


Associeret medlem (B-medlem)
kan opnås af enhver person, som tidligere har ejet en Sailfish trailersejlbåd.

4. Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling den kommende 1. maj.

Nye medlemmer som optages efter udgangen af september, betaler ikke kontingent i indmeldelsesåret.

Købere af brugte både kan fortsætte i sælgers medlemskab året ud.

Ethvert medlem, der ikke betaler kontingent inden en måned efter modtagelsen af 1. rykker på kontingentopkrævningen, slettes af medlemsregistret.

5. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Denne vælger tillige en revisor.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen består af en formand, en sekretær og en kasserer.
Sekretæren fører protokol over bestyrelsens beslutninger og fører foreningens medlemsregister.

Kassereren skal på bestyrelsens vegne og i overensstemmelse med dens vedtagelser tage vare på foreningens formue, sørge for kontingentopkrævning og udbetalinger, føre kassebog med samtlige indtægter og udgifter, samt udarbejde årsregnskab.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori kan deltage ethvert medlem, bestyrelsen udpeger hertil, og den kan optage medlemmer i bestyrelsen, hvis den finder, det er nødvendigt.

6. Der afholdes årligt en generalforsamling senest 15. april.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller såfremt mindst 10 medlemmer fremsætter begæring herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes vedtaget på generalforsamlingen, må fremsendes til sekretæren inden en uge før generalforsamlingen.

Forslag til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling må fremsendes mindst 6 uger forud for denne og skal være skriftligt begrundede.

Forslag til lovændringer skal være optaget på generalforsamlingens dagsorden og udsendt samtidig med indkaldelsen til mødet for at kunne optages til afstemning.

Følgende emner skal findes på en ordinær generalforsamlings dagsorden:

a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens (formandens) beretning for det forløbne år.
c. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.
d. Fastsættelse af kontingent.
e. Behandling af evt. indkomne forslag.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
g. Eventuelt.

Alle medlemmer har adgang til og taleret på generalforsamlingen. Alene A-medlemmer har stemmeret. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Dog kræves til ændring af lovene at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslagene. Såfremt 5 A-medlemmer kræver det, skal en afstemning foretages skriftligt.

Vedtaget på generalforsamlingen den 20.april 2005

------------------------------------------------------------------------

Januar 2000 - Forslag til lovændringer

På generalforsamling i 1999 blev en ændring af klubbens love debatteret, især med henblik på at andre typer trailersejlbåde kunne være medlem. Vi har jo allerede "Bodillen" (Steen og Bodil Lemming) som jo nu er B-medlemmer. Tanken er blandt andet helt at stryge begrebet: B-medlemmer. Derfor foreslår Henning Melbrandt følgende ændringer af lovene lagt frem på den kommende generalforsamling, 8. marts 2000.

Tekst i kursiv er ændringer af den nuværende lovtekst.

§2 Foreningens formål er: At fremme Sailfish-klassens og andre trailersejlbådes interesser.

- At fremme udveksling af erfaringer mellem medlemmerne
- At arrangere udflugter og kapsejladser.
- At føre et medlemsregister.


§3 Medlemsskab findes i følgende to former:

Almindeligt medlemsskab kan opnås af en ejer af en Sailfish eller anden type trailersejlbåd.

Hver ejer har een stemme på generalforsamlingen. I tilfælde af fælleseje af båden, er det den, som fællesskabet, foreningen eller sammenslutningen der ejer båden, har udpeget, der må udøve stemmeretten.

Passivt medlemsskab kan opnås af enhver person, som er interesseret heri og som anerkendes af bestyrelsen.